Profall B.V.

Pagina 1 van 5

Artikel 1. Definities

De termen zoals gehanteerd in deze Voorwaarden luiden als volgt:

Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Gehuurde: elk door Profall aan Opdrachtgever in verhuur gegeven roerende zaak (het Gehuurde), daaronder uitdrukkelijk begrepen trappentorens, randbeveiliging, veiligheidsnetten en aanverwant materieel;

Opdrachtgever: de wederpartij (natuurlijke- of rechtspersoon) die die een Overeenkomst aangaat met of opdracht verleent aan Profall B.V.;

Overeenkomst: de overeenkomst c.q. opdracht of opdrachtbevestiging op basis waarvan Profall zijn Werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht;

Partijen: Profall en Opdrachtgever gezamenlijk;

Profall: de besloten vennootschap Profall B.V. (tevens opdrachtnemer), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51822318, gevestigd aan Energieweg 9 3771NA, Barneveld in Nederland;

Voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 51822318;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Profall uit anderen hoofde ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht, daaronder uitdrukkelijk begrepen montage en demontage van randbeveiliging en veiligheidsnetten.

Artikel 2. Algemeen

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen, werkzaamheden en diensten die Profall aan haar Opdrachtgevers doet en alle Overeenkomsten, waaronder doch niet uitsluitend huurovereenkomsten, die Profall met haar Opdrachtgevers sluit. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Profall, voor de uitvoering waarvan door Profall derden dienen te worden betrokken.

Afwijking van de Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

Profall is gerechtigd de Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen.

De Opdrachtgever die met Profall op de onderhavige Voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Overeenkomsten met Profall.

Onverminderd het vorenstaande worden deze Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht en zal de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling(en).

Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten

Aanbiedingen of offertes van Profall, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend.

Indien de offerte een termijn voor aanvaarding bevat en de Opdrachtgever binnen de termijn de offerte aanvaardt, heeft Profall het recht om het aanbod binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Profall is eerst gebonden nadat zij een aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft bevestigd en, indien van toepassing, een verlangd voorschot is betaald, of, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, de opgedragen werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen.

Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

Profall wordt niet aan offertes of aanbiedingen gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Profall het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

De Opdrachtgever is gebonden nadat hij Profall een opdracht heeft gegeven of een door Profall uitgebrachte offerte heeft aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt ook een van de offerte op ondergeschikte punten afwijkende aanvaarding door de Opdrachtgever Profall niet, maar komt een Overeenkomst tot stand op de voorwaarden en bepalingen van de offerte van Profall, tenzij Profall anders aangeeft.

Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer Opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Profall tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 4. Prijzen, tarieven

De door Profall gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld -, exclusief meerwerk, exclusief BTW en exclusief eventuele kosten waaronder begrepen transportkosten, kosten verbonden aan vergunningen, rechten en belastingen welke benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Indien er vooraf schriftelijk geen vaste prijzen of tarieven zijn overeengekomen, zal de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal bestede uren en het voor Profall gebruikelijke tarief.

Profall houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de door haar opgegeven prijzen tijdens de duur van de Overeenkomst te verhogen, indien de kosten voor Profall toenemen als gevolg van buiten haar invloedsfeer liggende omstandigheden, zulks bijvoorbeeld in geval van een stijging van de loonkosten, een wijziging in de wisselkoersen, een stijging van de energieprijzen of een stijging van de be- en verwerkingsprijzen.

Artikel 5. Betaling

Betaling dient te geschieden in euro binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Profall aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Profall aangegeven. Profall is gerechtigd om periodiek te factureren.

Profall is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Voorschotten dienen binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

ALGEMENE VOORWAARDEN

Profall B.V.

Pagina 2 van 5

open staan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Profall is gerechtigd om de levering van Zaken op te schorten en/of te staken indien Opdrachtgever verzuimt om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

De Opdrachtgever is in verzuim indien hij niet binnen de termijn zoals omschreven in lid 3 heeft betaald.

Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever, in het geval van een geldvordering, incassokosten -zijnde 15{40fb3ff0b2fec0fb54cab91a11264415db053bffaabd72b8c014b416b733a519} van de overeengekomen prijs van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00- verschuldigd. Indien Profall hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.

In afwijking op lid 6 en 7 geldt voor de Consument het volgende. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Profall is gewezen op de te late betaling en Profall de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze veertien-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Profall gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Profall vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Profall op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Profall daartoe aanleiding geeft, is Profall gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Profall te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt.

Artikel 6. Reclame

Reclames voor facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum bij Profall te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

Alle door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Profall dienen schriftelijk te worden ingeroepen binnen veertien (14) dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen. Aan Profall dient in dat kader tevens een redelijke termijn voor het herstel van eventuele tekortkomingen worden geboden.

Reclames als hiervoor in sub 1 en 2 bedoeld schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

Profall zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op

basis van een inspanningsverplichting. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en conform de eisen en specificaties door de Nederlandse wetgeving gesteld.

Profall is bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan (een) derde(n) op te dragen.

Indien, buiten de schuld van Profall om, bij het uitvoeren van de overeenkomst worden gemaakt bijvoorbeeld wegens vertragende factoren, dan is Profall gerechtigd om deze kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Indien werkzaamheden wegens gevaarlijke weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld onweer, storm, extreme warmte, vorst, sneeuw of ijzel, niet kunnen worden verricht dan is Profall bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten. Profall is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever dierdoor lijdt of zal lijden.

Profall is gehouden de Overeenkomst conform de voor haar geldende wet- en regelgeving uit te voeren.

Opdrachtgever dient Profall te allen tijde toegang tot de plaats(en) te verschaffen en te voorzien van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden door Profall benodigde voorzieningen. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

Profall bepaalt de wijze waarop, de methode(n) en apparatuur waarmee en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd, waarbij zij zoveel mogelijk de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen in acht neemt. Profall heeft het recht om de werkzaamheden al dan niet in gedeelten uit te voeren.

Opdrachtgever staat het Profall toe om naam duidingen en reclame aan te brengen op de locatie(s).

Artikel 8. Verhuur

Verhuur door Profall aan Opdrachtgever geschiedt op basis van een huurovereenkomst, waarop de volgende bepalingen uit dit artikel aanvullend én met voorrang van toepassing zijn naast de overige bepalingen uit deze Voorwaarden.

De huurtermijn vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever het Gehuurde in ontvangst neemt en eindigt op het moment dat het Gehuurde door Profall in ontvangst is genomen. Voor bepaald materieel geldt een minimale huurperiode.

Voor iedere kalenderdag dat de einddatum overschreden wordt, is de Opdrachtgever een vergoeding gelijk aan de huurprijs per dag verschuldigd. Wordt het Gehuurde voor de einddatum geretourneerd, dan is de Opdrachtgever niettemin de volledige huurprijs per dag tot en met de einddatum verschuldigd.

De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor in ontvangstneming van het Gehuurde. Profall heeft het recht van degene die het Gehuurde komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van het Gehuurde te weigeren indien Profall niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever betreft.

Opdrachtgever draagt de kosten van transport van het Gehuurde van en naar Profall, inclusief laden en lossen.

Profall draagt zorg voor (de)montage van het Gehuurde op de door Opdrachtgever aangegeven locatie, voor rekening van Opdrachtgever. Uitsluitend na overleg tussen partijen en schriftelijke toestemming van Profall kan daarvan worden afgeweken. Opdrachtgever is alsdan verplicht (de)montage van het Gehuurde volgens de richtlijnen van Profall te verrichten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade die ontstaat op het moment dat (de)montage niet geschiedt volgens deze richtlijnen.

Bij (de)montage van het Gehuurde wordt door Profall gebruik gemaakt van een telescoophoogwerker. De door Profall berekende

ALGEMENE VOORWAARDEN

Profall B.V.

Pagina 3 van 5

prijzen zijn (mede) hierop gebaseerd. Enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van Profall kunnen partijen overeenkomen dat Profall gebruik maakt van door of namens Opdrachtgever ter beschikking gesteld materiaal, waarbij Opdrachtgever is verplicht tot het afsluiten van deugdelijke verzekeringen en het nemen van alle noodzakelijke en wettelijk voorgeschreven voorzieningen.

Opdrachtgever zal het Gehuurde bij afname inspecteren op gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Vermeldt de Opdrachtgever daarbij geen gebreken, dan wordt het Gehuurde geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

Indien Profall en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat het Gehuurde op een nader overeengekomen plaats wordt afgeleverd en een bevoegd persoon van Opdrachtgever is niet aanwezig, komt de omstandigheid dat Opdrachtgever het Gehuurde niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico voor Opdrachtgever, en wordt het Gehuurde geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft.

Opdrachtgever zal het Gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst opleveren in de staat die Profall mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Profall bij het afhalen van het Gehuurde niemand aantreft, is Profall bevoegd het Gehuurde mee te nemen.

Is het Gehuurde bij het afhalen niet in gereedheid gebracht voor oplevering en/of transport, dan verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 250,-, onverminderd het recht van Profall op aanvullende schadevergoeding.

Het Gehuurde wordt na retournering door Profall geïnspecteerd, desgewenst op afspraak in aanwezigheid van Opdrachtgever. Indien bij voornoemde controle schade aan het Gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Opdrachtgever zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de overeenkomst en/of opdrachtbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Profall.

Opdrachtgever is gehouden de locatie waar het Gehuurde is / wordt geplaatst voor te bereiden volgens de voorwaarden van de ARBO Wetgeving, bij gebreke waarvan Profall bevoegd is tot opschorting van haar werkzaamheden. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die daardoor ontstaat.

Opdrachtgever is gehouden het Gehuurde conform diens bestemming te gebruiken en de daarbij geldende (veiligheids)regels in acht te nemen.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Profall, om veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen dan wel zelf reparaties te verrichten.

Indien het Gehuurde, door welke oorzaak dan ook, (gedeeltelijk) verloren gaat of uit de macht van Opdrachtgever is geraakt, dient Opdrachtgever Profall per omgaande daarvan op de hoogte te stellen.

De Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle lasten en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door hem of derden, te zullen betalen. Profall heeft het recht administratiekosten ten bedrage van EUR 100,- per geval in rekening te brengen.

De Opdrachtgever zal het Gehuurde als een goed huurder beheren.

De Opdrachtgever is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct) gebruiken van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het Gehuurde.

Opdrachtgever zal het Gehuurde in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan Profall, behoudens normale slijtage. Profall kan zo nodig de kosten voor reiniging bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Opdrachtgever verplicht zich het Gehuurde op eerste verzoek van Profall voor inspectie ter beschikking te stellen. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Profall te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Profall of met haar contracterende derden in verband met beschadiging, diefstal of verlies van het Gehuurde lijden, ongeacht of de Opdrachtgever schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies.

De Opdrachtgever zal schade aan of verlies van het Gehuurde onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan aan Profall melden.

In geval van diefstal/vermissing van het Gehuurde is

de Opdrachtgever verplicht aangifte te doen bij een politiebureau en (een kopie) van het proces-verbaal van aangifte aan Profall te overleggen.

Artikel 9. Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de plaats(en) waar de werkzaamheden worden verricht vrij is c.q. zijn van overtollige materialen e.d.

Opdrachtgever is gehouden om de aanwijzingen en instructies van Profall, waaronder mede doch niet de veiligheids- en gebruiksvoorschriften, strikt op te volgen.

Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen dan wel de door of namens hem verstrekte gegevens, bescheiden en informatie.

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, is Opdrachtgever verplicht een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering af te sluiten en in stand te houden waarin Profall – met inbegrip van de door Profall voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen derde(n) – als medeverzekerde(n) is/zijn opgenomen. De dekking van de CAR-verzekering omvat in ieder geval de volgende rubrieken: de werken (I), aansprakelijkheid (II), eigendommen van Opdrachtgever en/of derden (III) en hulpmateriaal (IV).

Opdrachtgever is steeds gehouden om – ook ongevraagd – al die gegevens, bescheiden en informatie aan Profall te verstrekken, waarvan hij weet en redelijkerwijs kan vermoeden dat die voor Profall respectievelijk de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

Alle door Profall te verrichten werkzaamheden worden mede gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en informatie, van de juistheid en volledigheid waarvan wordt uitgegaan. Onverminderd haar overige rechten ter zake, is Profall niet gehouden tot enige vergoeding van schade en/of kosten, ontstaan als gevolg van de onjuistheid dan wel onvolledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en overige informatie.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Profall of door hem ingeschakelde derden behoren, zodanig en tijdig worden ingeschakeld, dat de uitvoering van het door Profall uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Profall B.V.

Pagina 4 van 5

Opdrachtgever zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht Profall tijdig en kosteloos kan beschikken over de benodigde (nuts) voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.

Indien en voor zover Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van zijn verplichtingen zoals vermeld in dit artikel, en daaruit Profall extra kosten en/of werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, is Opdrachtgever gehouden om die kosten, extra werkzaamheden en/of schade aan Profall te vergoeden.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever is de vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Profall deze bij Opdrachtgever in rekening brengen. Profall mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij Opdrachtgever in rekening brengen.

Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.

Het bepaalde onder lid 2 is niet van toepassing ingeval Opdrachtgever een Consument is.

Profall heeft, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de Opdrachtgever is ingediend;

een verzoek tot faillietverklaring van de Opdrachtgever is ingediend;

ten laste van de Opdrachtgever beslag is gelegd;

een tot ontbinding en/of liquidatie van de Opdrachtgever strekkend besluit is tot stand gekomen;

Opdrachtgever onder curatele of onder bewind is gesteld;

Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Opdrachtgever is verplicht om Profall onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub a tot en met f bedoelde gebeurtenissen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Alle door Profall in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Profall totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Profall gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door Profall geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Profall veilig te stellen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Profall daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Profall ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Profall gerechtigd tot deze uitkering.

Voor het geval Profall zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Profall en door Profall aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Profall zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

Profall behoudt zich alle rechten voor – waaronder het octrooirecht en auteursrecht – met betrekking tot producten welke zij gebruikt, ontwikkelt en/of ontwerpt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever c.q. de overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, ontwerpen, afbeeldingen, modellen, tekeningen en andere producten/diensten van Profall, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat deze producten bedoeld zijn voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie.

Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Profall. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13. Levering

De door Profall opgegeven (op)levertermijnen gelden nimmer als fataal.

Bij uitvoering van de Overeenkomst in gedeelten, wordt elk gedeelte als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan Profall deze afzonderlijk factureren aan Opdrachtgever.

Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de Opdrachtgever ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijke uitvoering van het werk door Profall, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door Profall verrichte en met de Opdrachtgever overeengekomen werk.

Zodra Profall aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk gereed is, dient het werk als (op)geleverd te worden beschouwd.

Artikel 14. Verschillen

Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de in het bestek aangeduide toestand anderzijds geven Profall aanspraak op additionele vergoeding.

Het in sub 1 bepaalde is ook van toepassing indien in het bestek geen toestand gegevens zijn aangeduid, maar de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van die welke Profall redelijkerwijs had mogen verwachten.

Artikel 15. Onvoorziene omstandigheden / overmacht

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst omstandigheden ontstaan of bekend worden die Profall bij het aangaan van de Overeenkomst niet kende, noch behoorde te

ALGEMENE VOORWAARDEN

Profall B.V.

Pagina 5 van 5

kenen, als gevolg waarvan Profall haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever niet tijdig kan nakomen, treedt Profall niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.

Onder de hiervoor bedoelde omstandigheden worden mede, doch niet uitsluitend, verstaan elke van de wil van Profall onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede – voor zover daaronder reeds niet begrepen – oorlog(sgevaar), oproer, werkstakingen, (natuur)rampen, extreme weersomstandigheden, ongevallen, overheidsmaatregelen, vertragingen in / uitblijven van leveringen van leveranciers, transportmoeilijkheden, brand en storingen in het bedrijf van Profall of haar leveranciers, intrekking van vergunningen van Profall of haar leveranciers.

Indien als gevolg van voornoemde omstandigheden nakoming door Profall blijvend onmogelijk is, heeft zij het recht te vorderen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering daarvan door haar mogelijk blijft, tenzij zulks in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet van de Opdrachtgever gevergd kan worden en ontbinding gerechtvaardigd is. In laatst bedoeld geval wordt de Overeenkomst ontbonden zonder dat de Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Indien Profall bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het verrichte dan wel het te verrichten gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Profall is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Profall ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n).

Onverminderd de overige in deze Voorwaarden opgenomen exoneraties is de aansprakelijkheid van Profall jegens Opdrachtgever voor toerekenbaar tekortschieten of onrechtmatig handelen ten alle tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Profall in dat concrete geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Profall is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd.

Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Profall in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Profall beperkt tot ten hoogste het bedrag verbonden aan de opdracht verbonden opdracht- of aanneemsom.

Profall is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden en/of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen en vermeldingen van maten, capaciteiten en gewichten.

Profall is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Profall.

Profall is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van of die voortvloeit uit:

onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van,

onjuiste behandeling van,

onderhoud door de Opdrachtgever en/of door derden aan,

overmacht bij,

wijzigingen die zijn aangebracht door de Opdrachtgever en/of derden aan,

door Profall uitgevoerde Werkzaamheden c.q. door Profall gemonteerde beveiligingsmaatregelen, waaronder begrepen randbeveiliging, veiligheidsnetten en trappentorens.

Onverminderd hetgeen in het artikel omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering op schadevergoeding tegen Profall, behalve die welke door Profall is erkend, door het enkele verloop van zes maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

De Opdrachtgever vrijwaart Profall, haar werknemers en andere door Profall bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde (al dan niet rechts-) personen voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, tenzij de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van Profall is te wijten.

Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of – vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Profall kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Profall ook aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle Overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen zullen ter keuze van Profall steeds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij Profall ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever